જો તમે હજુ સુધી PM કિસાન સંબંધિત e-KYC પૂર્ણ કર્યું નથી તો તમારો 11મો હપ્તો રોકાઈ શકે છે.

  •  Beneficiaries of PM Kisan Nidhi will get 11th installment
  •  Such a big update to the plan before that
  • Learn about it


 Beneficiaries of PM Kisan Nidhi are waiting for the 11th installment.  Beneficiary has been asked to do KYC before the government announces the 11th installment.  You no longer need to visit Aadhaar service centers for KYC.  That is, you can complete KYC even sitting at home.

OTP registration

 For this your support and mobile number should be linked.  If these two are linked then you can complete the process of e-KYC via OTP from mobile or laptop.  Let us inform you that Aadhaar based OTP registration on PM Kisan Portal was closed for a few days which has now been resumed.


 Complete e-KYC before 31st May

 If you have not yet completed PM Kisan related e-KYC then your 11th installment may be stopped.  Aadhaar based e-KYC has been re-launched on PM Kisan Portal.  In fact e-KYC rules have been made mandatory by the government.

How to do e-KYC?

 First open the PM Kisan website (pmkisan.gov.in) on your mobile or laptop.  Here you will see the link of e-KYC on the right side.


 Enter the mobile number linked to AADHAAR here and tap on the search button.


 Now 4 digit OTP will come on your mobile.  Type it in the box provided.


 Again you will be asked to tap the button for support authentication.  Tap it and another 6 digit OTP will be sent to the mobile number linked to Aadhaar.  Fill it out and tap Submit.


 After this your eKYC will be completed otherwise Invalid will be written.  If this happens, you can improve it by visiting the Aadhaar Service Center.  If eKYC is already done, the message eKYC is already done will appear.

The social audit will be done till June 30

 It is also learned that a social audit is being conducted by the government between May 1 and June 30.  In this audit, information of eligible and ineligible people will be collected by Gram Sabha.  After this, the names of ineligible people will be removed from the list and the names of eligible people will be added.


 When will the 11th installment come?

 Request for Transfer of Eligible Farmers (RFT) has been signed by the State Governments.  This will then generate an FTO.  After this the money will start coming in the account of the beneficiary.  Let me tell you that 12.5 crore farmers are registered in this scheme of Central Government.

ગુજરાતી માં જાણકારી માટે અહીં ક્લિક કરો.. Click here

જો તમે હજુ સુધી PM કિસાન સંબંધિત e-KYC પૂર્ણ કર્યું નથી તો તમારો 11મો હપ્તો રોકાઈ શકે છે. જો તમે હજુ સુધી PM કિસાન સંબંધિત e-KYC પૂર્ણ કર્યું નથી તો તમારો 11મો હપ્તો રોકાઈ શકે છે. Reviewed by Admin on April 27, 2022 Rating: 5

No comments:

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

Popular

Theme images by Flashworks. Powered by Blogger.